Konkurs plastyczny-Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie: ,,Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”.

Poniżej znajdziecie zasady udziału.

⬇️

REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury i Edukacji SM WOLA

TEMATYKA PRACY: wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – ozdoby na choinkę.

CELE KONKURSU: rozwijanie aktywności twórczej i rękodzielniczej, sprawności manualnej oraz wrażliwości estetycznej u dzieci i młodzieży.

WIEK UCZESTNIKÓW: I kategoria wiekowa – 7-10 lat; II kategoria wiekowa – 11-14 lat

TECHNIKA WYKONANIA: dowolna technika przestrzenna; praca musi być stworzona w sposób trwały, z materiałów nieulegających odkształceniu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 8 – 20 grudnia 2021 r., w recepcji Ośrodka Kultury i Edukacji SM WOLA ul. Powstańców Śląskich 108A lok. 22

WARUNKI KONKURSU:
1. Prace plastyczne muszą być wykonane przez dziecko samodzielnie i indywidualnie, specjalnie na potrzeby niniejszego konkursu.
2. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Formularza uczestnictwa w konkursie „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”, opatrzonego klauzulą informacyjną, dostępnego w recepcji OKiE SM WOLA.
4. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z nieodpłatnym i nieograniczonym w czasie przeniesieniem na OKiE SM WOLA prawa własności do niej oraz udzieleniem OKiE SM WOLA prawa na wykorzystanie i upublicznienie pracy konkursowej na stronie www i portalach społecznościowych w celach promocji i dokumentacji działań OKiE SM WOLA.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi praw autorskich do zgłoszonych prac.
6. Termin składania prac upływa 20.12.2021 r o godz. 20.00.
7. Prace przekazane na konkurs nie zostaną zwrócone autorom.
8. Prace niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą zakwalifikowane do konkursu.

OCENA PRAC I NAGRODY:
1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych przez komisję złożoną z pracowników i instruktorów OKiE SM WOLA.
2. Nagrodami w konkursie są dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie 3 pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych.
3. Ogłoszenie wyników 22.12.2021 r. na Facebooku www.facebook.com/okiesmwola oraz na stronie internetowej https://okie.smwola.com.pl/
4. Rodzice/opiekunowie prawni laureatów konkursu zostaną telefonicznie poinformowani o wyniku i formie odbioru nagród.
5. Wybrane prace zostaną sfotografowane i zamieszczone na stronie internetowej i w mediach społecznościowych OKiE SM WOLA.